Comitetul Județean pentru Situații de urgență, la ora bilanțului!

Ieri membrii Comitetului Județean pentru Situații de urgență Vrancea au prezentat bilanțul activității pentru anul 2013. Au participat prefectul Cătălin Popescu, vicepresedintele Consiliului Județean Vrancea – Ionel CelMare, conducerea ISU Vrancea. Vă prezentăm mai jos conținutul integral al raportului.

„ EVALUAREA ACTIVITĂŢII COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ VRANCEA PE ANUL 2013

Activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă modificată şi completată prin Legea nr. 15/2005, a Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, a hotărârilor Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi în baza Planului de activitate al comitetului pe anul 2013, aprobat prin hotărârea nr. 94 din 15.10.2012.
Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, prin intermediul instituţiilor care asigură funcţii de sprijin în cadrul acestuia, Grupurilor de Suport Tehnic, Centrului Operaţional Judeţean şi Secretariatului Tehnic Permanent, a monitorizat permanent evoluţia factorilor de risc şi a situaţiei operative, prelucrând toate informaţiile şi datele furnizate de comitetele locale sau alte instituţii specializate, asigurând măsurile specifice pentru completarea şi actualizarea bazei de date cu privire la efectele situaţiilor de urgenţă, tipurile de risc ce pot afecta judeţul Vrancea, acţiunile întreprinse, întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor pentru protecţia populaţiei, reducerea pierderilor materiale şi revenirea la starea de normalitate.

CAPITOLUL I – MĂSURI, ACŢIUNI ŞI ACTIVITĂŢI PREVENTIVE, DE INTERVENŢIE ŞI REABILITARE A ZONELOR AFECTATE

În scopul asigurării unui management unitar al situaţiilor de urgenţă sau al stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, în anul 2013, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea s-a întrunit în 31 şedinţe, dintre care 2 ordinare şi 29 extraordinare.
Problematica dezbătută în cadrul şedinţelor comitetului a vizat, în principal, asigurarea unui management unitar şi o gestionare corespunzătoare a tuturor situaţiilor de urgenţă generate de manifestarea fenomenelor meteorologice extreme specifice perioadei de iarnă, a alunecărilor de teren, inundaţiilor şi a fenomenelor meteorologice periculoase (căderi de grindină şi fenomene meteo extreme) care s-au produs pe raza judeţului Vrancea, pe parcursul anului 2013.
Totodată, în cadrul şedinţelor comitetului au fost prezentate atenţionările şi avertizările hidro-meteorologice emise de structurile specializate, fiind stabilite măsurile ce se impun a fi luate la nivel judeţean în scopul prevenirii şi gestionării posibilelor situaţii de urgenţă ce s-ar fi putut manifesta.
De asemenea, au fost prezentate toate rapoartele operative de pagube înaintate de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă afectate de manifestarea situaţiilor de urgenţă, iar în baza acestora, acolo unde situaţia a impus-o, au fost constituite comisii mixte de specialişti care au identificat, inventariat şi evaluat pagubele semnalate.
Prin grija Sistemului de Gospodărire a Apelor Vrancea şi Secţiei Drumuri Naţionale Focşani au fost întocmite procese verbale de calamitate şi fişe de identificare cu obiectivele, aflate în administrarea acestora, afectate de manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase, inundaţiilor şi alunecărilor de teren. După întocmire, acestea au fost prezentate şi avizate în cadrul şedinţelor comitetului şi ulterior înaintate ministerelor de resort în scopul refacerii infrastructurii afectate.
În anul 2013, au fost întocmite prin deplasări în teren un număr de 96 procese verbale privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, la nivelul următoarelor unităţi administrativ teritoriale: Andreiaşu de Jos, Băleşti, Bârseşti, Bilieşti, Boloteşti, Bogheşti, Broşteni, Câmpuri, Cârligele, Chiojdeni, Ciorăşti, Coteşti, Corbiţa, Dumbrăveni, Dumitreşti, Fitioneşti, Gura Caliţei, Gugeşti, Jariştea, Jitia, Mărăşeşti, Mera, Moviliţa, Nereju, Negrileşti, Năruja, Nistoreşti, Obrejiţa, Paltin, Păuneşti, Poiana Cristei, Pufeşti, Răcoasa, Reghiu, Rugineşti, Slobozia Bradului, Sihlea, Soveja, Spulber, Tănăsoaia, Tâmboieşti, Tulnici, Ţifeşti, Urecheşti, Vârteşcoiu, Vidra, Vizantea-Livezi, Vintileasca, Vrâncioaia.
Constatările comisiilor mixte de validare a pagubelor, procesele verbale de calamitate şi fişele de identificare au stat la baza întocmirii a cinci rapoarte de sinteză. Conform celor înscrise în rapoartele de sinteză au fost afectate un număr de 27 de case, 63 anexe gospodăreşti, 29 poduri dintre care 8 distruse, 70 podeţe dintre care 4 distruse, 0,135 km drumuri naţionale, 190,93 km drumuri judeţene, 268,85 km drumuri comunale, 244,5 km uliţe şi drumuri vicinale, 49,7 km drumuri forestiere, 1.671 ha teren agricol (vii şi culturi agricole), 216, 72 ha păşuni şi fâneţe, 0,96 km reţele de alimentare cu apă, 18 construcţii hidrotehnice şi 2 reţele electrice. Valoarea totală a pagubelor, consemnată în rapoartele de sinteză întocmite, s-a ridicat la suma totală de 104 milioane lei.
Pentru îndepărtarea efectelor fenomenelor meteorologice, a inundaţiilor şi a altor situaţii de urgenţă manifestate a fost aprobată iniţierea a trei proiecte de hotărâre de guvern privind acordarea de sprijin financiar, din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului României, precum şi pin intermediul Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, pentru unităţile administrativ – teritoriale afectate, acestea fiind întocmite de către Instituţia Prefectului – judeţul Vrancea în colaborare cu Consiliul Judeţean Vrancea.
În acelaşi timp au fost făcute demersurile necesare către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale pentru acordarea unor ajutoare umanitare de urgenţă populaţiei afectate.
Toate aceste demersuri s-au concretizat prin alocarea de fonduri de către Guvernul României, precum şi prin intermediul Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, în scopul refacerii infrastructurii afectate şi acordarea de ajutoare umanitare de urgenţă populaţiei.
Principalele tipurilor de risc gestionate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, pe parcursul anului 2013, au fost:
 fenomenele meteorologice periculoase specifice perioadei de iarnă manifestate la începutul anului;
 alunecările de teren produse pe raza comunelor Gura Caliţei şi Dumitreşti;
 fenomenele meteorologice periculoase şi inundaţiile produse mai ales în perioadele: 03 – 05.04.2013 atunci când maxima de precipitaţii a fost înregistrată la p.p. Năruja, comuna Năruja – 61 l /mp, fiind depăşite cotele de atenţie şi inundaţii pe mai multe râuri (Putna, Şuşiţa şi Rm. Sărat); 26.05 – 23.06.2013 maxima de precipitaţii în intervalul de timp menţionat a fost înregistrată la p.p. Colacu, comuna Valea Sării – 167,9 l /mp; 24.06. – 07.07.2013 maxima de precipitaţii în intervalul de timp menţionat a fost înregistrată la p.p. Fitioneşti, comuna Fitioneşti – 222,6 l /mp şi fiind depăşite cotele de atenţie pe mai multe râuri interioare (Râmnicu Sărat, Milcovul şi Şuşiţa)
 grindina căzută mai ales în zilele de 26.05.2013, 05.06.2013 şi 30.07.2013;
 explozia produsă în municipiul Focşani în data de 12.09.2013.
În scopul ajutorării familiilor a căror locuinţe au fost afectate de manifestarea unor tipuri de risc, în cadrul şedinţelor comitetului au fost prezentate solicitările comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă cu privire la alocarea unor locuinţe uşoare din elemente modulate, toate cele şase solicitări primite fiind aprobate.
De asemenea, în cadrul şedinţelor au fost prezentate şi dezbătute planurile prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul situaţiilor de urgenţă, acestea fiind întocmite sau, după caz, actualizate prin grija instituţiilor judeţene cu atribuţii în cadrul comitetului şi a secretariatului tehnic permanent.
Pentru crearea cadrului legal de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse în cadrul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea au fost adoptate 44 hotărâri, acestea vizând:
 constituirea unor comisii de gestionare a situaţiilor de urgenţă, de stabilire a consecinţelor unor evenimente, evaluare a pagubelor şi stabilire a măsurilor ce se impun a fi luate;
 aprobarea scoaterii unei cantităţi de carburant din stocul de apărare al Sistemului de Gospodărire a Apelor Vrancea;
 aprobarea contractării în regim de urgenţă a lucrărilor de refecare a tronsoanelor de drum judeţean – DJ 205D afectate de manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase şi inundaţiilor;
 iniţierea de propuneri pentru reconstrucţia, reabilitarea locuinţelor afectate de alunecări de teren din comuna Gura Caliţei şi iniţierea unor demersuri necesare alocării de fonduri pentru refacerea sectoarelor de drum judeţean DJ 204P afectate de alunecări de teren precum şi a regularizării bazinelor cursurilor de apă din zonă;
 aprobarea repartizării unei cantităţi de carburant primită ca ajutor umanitar de urgenţă;
 stabilirea unor măsuri privind urgentarea demersurilor de preluare a suprafeţelor de teren necesare devierii DJ 204P afectat de alunecările de teren produse în luna februarie 2013 pe raza comunei Gura Caliţei;
 respingerea solicitării privind alocarea unei cote de combustibil Primăriei comunei Broşteni necesare pentru decolmatarea Canalului de evacuare Şipote;
 atenţionarea primarilor care nu au dat curs exerciţiilor bilunare de înştiinţare desfăşurate în luna ianuarie 2013;
 aprobarea iniţierii unor proiecte de hotărâre de guvern pentru alocarea unor sume de bani din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului României (3 hotărâri);
 reconfigurarea fluxului informaţional prin intermediul Aplicaţiei SMS – STS, pentru informarea membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea cu privire la emiterea informărilor / atenţionărilor / avertizărilor hidro-meteorologice şi a convocării acestora în şedinţele extraordinare ale comitetului judeţean;
 completarea fluxului informaţional prin implementarea la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Anghel Saligny” al judeţului Vrancea a Aplicaţiei Orange – S.M.S.
 avizarea unor procese verbale de calamitate şi fişe de identificare a pagubelor (5 hotărâri);
 avizarea unor note de constatare întocmite de comisiile mixte de evaluare a pagubelor (10 hotărâri);
 aprobarea ridicării, transportului sau repartizării unor construcţii uşoare din elemente modulate (7 hotărâri);
 aprobarea rapoartelor de sinteză întocmite la sfârşitul perioadei de manifestare a unor situaţii de urgenţă (4 hotărâri);
 avizarea Planului comitetului judeţean pentru asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2013;
 avizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, reactualizat pe anul 2012;
 aprobarea Planului de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea pentru perioada sezonului rece 2013 – 2014;
 aprobarea Planului de activitate al comitetului pe anul 2014.
Pentru buna funcţionare a comitetului şi în scopul ducerii la îndeplinire a unor hotărâri adoptate de comitet, Prefectul judeţului Vrancea, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, a emis 36 ordine, acestea vizând:
 actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea;
 constituirea unor comisii mixte de validare şi evaluare a pagubelor;
 constituirea unei comisii de verificare a modului de salubrizare a cursurilor de apă;
 aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2013.

În baza hotărârilor adoptate în cadrul şedinţelor comitetului şi a sarcinelor trasate, precum şi în scopul prevenirii riscurilor date în competenţă Grupurilor de suport tehnic constituite la nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au întreprins activităţi specifice, astfel:

Grupul de suport tehnic privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale
Anul 2013 s-a înscris în tendinţa ultimilor ani, fiind uşor mai cald decât normalul, la Staţia Meteorologică Focşani înregistrându-se o temperatură medie anuală de 11,8° C faţă de 10,6° C temperatura medie multianuală. Toate mediile lunare ale temperaturii aerului au fost peste temperatura medie multianuală, cu excepţia lunilor ianuarie şi martie. Temperatura maximă a anului a fost de 35,9° C înregistrată în data de 30 iulie iar temperatura minimă a anului s-a înregistrat în data de 10 ianuarie, respectiv -16,3° C.
Din punct de vedere pluviometric, anul 2013 se caracterizează ca un an ploios, în majoritatea lunilor au căzut cantităţi mai mari decât mediile multianuale excepţie făcând lunile noiembrie şi în special decembrie când precipitaţiile căzute au fost cu mult sub media multianuală. La Staţia Meteorologică Focşani s-a înregistrat o cantitate anuală de precipitaţii de 771,2 l/mp cu mult peste norma locului respectiv 521,6 l/mp (media multianuală).
Din punct de vedere al fenomenelor hidrometeorologice periculoase care să afecteze în mod direct activitatea umană şi economică, anul 2013 a fost marcat de fenomenul de grindină care s-a semnalat în lunile mai, iunie şi iulie, când a provocat pagube materiale culturilor agricole, mai ales la plantaţiile cu viţă de vie şi precipitaţiile deosebite căzute în special în luna iunie. Un fenomen continuu, care s-a produs în special în luna decembrie, a fost fenomenul de ceaţă care a redus vizibilitatea în unele zone chiar şi sub 50 m.
Pe acest fond climatic bogat în fenomene hidrometeorologice periculoase, pentru prevenirea, monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene hidrometeorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale, Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea în calitate de coordonator al grupului de suport tehnic, împreună cu reprezentanţii instituţiilor cooptate în cadrul acestuia, pe parcursul anului 2013, a desfăşurat următoarele activităţi:
 au fost emise în fluxul operativ informaţional hidrometeorologic un număr de 289 avertizări, atenţionări sau informări meteorologice şi un număr de 91 avertizări şi informări hidrologice;
 urmare a unor precipitaţii deosebite înregistrate pe parcursul anului, în special în primul semestru, ce au provocat inundaţii, scurgeri de pe versanţi, eroziuni de maluri sau alunecări de versant ce au condus la producerea unor pagube materiale, în baza rapoartelor primite de la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, au fost întocmite şi transmise conform fluxului informaţional către forurile superioare un număr de 37 rapoarte operative şi 5 rapoarte de sinteză.
 s-a participat cu personal în comisiile mixte constituite prin Ordin al Prefectului judeţului Vrancea, la validarea şi evaluarea pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase înregistrate pe parcursul anului;
 urmare a Programului acţiunii de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi modul în care au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, aprobat de Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură şi în baza Ordinului Prefectului judeţului Vrancea nr. 59/27.03.2013 privind constituirea Comisiei de verificare a stării de salubritate a cursurilor de apă şi realizării şanţurilor şi rigolelor în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari, pe raza judeţului Vrancea, au fost efectuate controale în 28 de localităţi;
 în perioada 09 – 13 septembrie s-a desfăşurat acţiunea de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor din judeţul Vrancea, la care au participat reprezentanţi de la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, A.N. ,,Apele Romane”, A.B.A. ,,Siret”, Instituţia Prefectului judeţul Vrancea, S.G.A. Vrancea şi I.S.U. Vrancea.
 s-a acordat asistenţă tehnică celor 73 de comitete locale pentru situaţii de urgenţă din judeţul Vrancea în vederea definitivării planurilor locale de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale, pentru perioada 2014 – 2017; acţiunea s-a finalizat la 15 octombrie, iar în data de 24 octombrie planurile au fost verificate la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi au fost aprobate de preşedintele CJSU – Prefectul judeţului Vrancea la începutul lunii noiembrie. Începând cu luna noiembrie s-a trecut la elaborarea Planul Judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, pentru perioada 2014 – 2017, activitate ce va fi finalizată în perioada imediat următoare.
 s-a acţionat împreună cu factorii de decizie din domeniu în zonele critice apărute pe cursurile de apă din judeţ pentru stoparea efectelor negative produse de viituri şi evitarea apariţiei unor situaţii deosebite, astfel:
În luna martie pe teritoriul comunei Gura Caliţei s-a produs o alunecare de teren care a obturat parţial albia pârâului Râmna. S-a intervenit cu utilaje terasiere pentru degajarea albiei şi asigurarea secţiunii optime de scurgere a apei.
Urmare a viiturilor de primăvară, în luna aprilie au apărut puncte critice datorate erodării malurilor pr. Zăbala, pe teritoriul comunelor Nereju, Spulber, Paltin şi Năruja. Pentru stoparea procesului de eroziune şi a evitării întreruperii circulaţiei rutiere cu izolarea zonei pe o perioadă mai lungă de timp, s-a acţionat cu utilaje terasiere de la S.G.A. Vrancea, A.B.A. Siret şi a unui operator economic contractat. Lucrarea a constat în şenalizarea cursului de apă pr. Zăbala, pe centrul albiei cu executarea de diguri provizorii cu materialul rezultat din excavaţii.
În aceeaşi lună S.G.A. Vrancea a intervenit cu formaţia de lucru Milcov – Odobeşti şi utilaje, pe teritoriul comunei Urecheşti cătun Palanca, pentru decolmatarea albiei pârâului Oreavu deoarece la ape mari, în cătunul respectiv, erau puse în pericol de inundare trei gospodării şi drumul de acces către acestea.
În urma precipitaţiilor abundente din luna iunie ce au produs viituri pe pârâul Verdea, a fost afectată lucrarea de apărare de pe teritoriul comunei Răcoasa sat Verdea, fiind pus în pericol drumul comunal cu riscul izolării unor gospodării. S.G.A. Vrancea a acţionat cu formaţia de lucru şi utilaje în vederea refacerii lucrării ,,Regularizare pr. Verdea la Răcoasa” şi asigurării secţiunii optime de scurgere a apei.
În cursul lunii iulie formaţia de lucru Rm. Sărat – Dumitreşti din cadrul S.G.A. Vrancea a acţionat cu utilaje pentru recalibrarea albiei râului Rm. Sărat pe teritoriul comunei Dumitreşti, în zona satului Bălălăi, unde eroziunea reactivată de viitura din luna martie a afectat o gospodărie.
Pe parcursul trimestrului III în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii, s-a început execuţia lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare realizate prin finanţare de la Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, respectiv:
– Amenajare râu Putna pe zona comunei Ţifesti, jud. Vrancea – (Obiectul I Regularizare râu Putna la Clipicesti, com Ţifesti, jud. Vrancea; Obiect II Regularizare râu Putna la Vitanesti com. Bolotesti, jud. Vrancea-etapa a II a);
– Consolidari de mal pârau Dragomira, la Soveja, jud. Vrancea;
– Consolidare mal drept râu Siret, sector Vadu Roşca, comuna Vulturu, jud. Vrancea;
– Regularizare râu Putna, aval Vidra, jud. Vrancea;
– Consolidare de mal râu Putna la Boloteşti, jud. Vrancea;
– Regularizare pârâu Zabala la Prahuda, etapele I şi II , comuna Paltin, jud. Vrancea;
– Amenajare pârâu Zabala, comuna Năruja, jud. Vrancea;
– Amenajare pârâu Zabala, comuna Paltin, jud. Vrancea;
– Amenajare pârâu Zabala,comuna Spulber, jud. Vrancea;
– Amenajarea pârâu Zabala, comuna Nereju, jud. Vrancea;
– Regularizare pârâu Susita la Câmpuri, jud. Vrancea;
– Protectie statie de alimentare cu apă Chetroaia-Panciu, jud. Vrancea;
– Regularizare râu Milcov la Supuşi, Odobeşti, jud. Vrancea.
De asemenea s-a executat din surse proprii obiectivul ,,Regularizare r. Milcov la Andreiaşu”. În luna decembrie aceste lucrări au fost finalizate, s-a făcut recepţia şi au fost predate către Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea.
În cursul lunii noiembrie Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea a acţionat cu utilaje în satul Tichiriş, com. Vidra pentru recalibrarea albiei r. Putna în vederea asigurării secţiunii optime de scurgere în dreptul punţii pietonale.
În cursul anului 2013 s-au continuat lucrările de supraînălţare a digurilor (19,9 km) şi consolidări de maluri (0,36 km) râu Rm. Sărat sectorul Sl. Boteşti- Măicăneşti, acţiunea fiind finalizată în luna decembrie 2013. Lucrările au fost executate de SC VEGA 93 SRL Galaţi iar procesul de recepţie s-a încheiat în data de 09.12.2013.
De asemenea Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea, prin Programul de Gospodărire a Apelor pe anul 2013, a realizat completări de terasamente la diguri, în zonele cu tasări ale coronamentului. Lucrarea s-a realizat în lunile octombrie şi noiembrie 2013, cu utilaje proprii, pe cursul de apă Rm. Sărat pe teritoriul comunei Măicăneşti sectorul ,,Aval pod DN 23 – confluenţă r. Siret”.

Grupul de suport tehnic privind apărarea împotriva cutremurelor şi alunecărilor de teren
În anul 2013 în cadrul grupului de suport tehnic s-au desfăşurat acţiuni specifice în scopul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă date în competenţă, după cum urmează:
 a fost întocmit la nivelul Inspectoratului Judeţean în Construcţii Vrancea Planul de intervenţie în cazul producerii unui dezastru generat de seism în judeţul Vrancea potrivit prevederilor Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren. Modul de organizare şi desfăşurare al activităţilor tehnice menite să asigure utilizarea în condiţii de siguranţă a construcţiilor în cazul producerii unui seism de mare intensitate a fost oragnizată în conformitate cu Metodologia privind investigarea de urgenţă a siguranţei post-seism a clădirilor şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie, indicativ ME 003-2007, aprobată prin ordinul MDLP nr. 127/2007;
 au fost antrenaţi un număr de 70 de specialişti (experţi tehnici, verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia şi diriginţi de şantier) repartizaţi pe zone de intervenţie post-seism ce acoperă suprafaţa construită a judeţului Vrancea;
 în scopul organizării şi pregătirii activităţilor tehnice în vederea asigurării capacităţii de investigare post seism a construcţiilor de pe teritoriul judeţului Vrancea, s-au întocmit şi transmis către toate unităţile administrativ teritoriale din judeţ adrese privind atribuţiile acestora potrivit reglementărilor legislative în vigoare şi repartizarea celor 70 de specialişti pe unitărţi administrativ teritoriale.
 s-a participat cu personal de specialitate în cadrul comisiilor mixte pentru inventarierea efectelor pagubelor provocate de manifestarea unor factori de risc (inundaţii şi alunecări de teren);
 s-a participat cu personal propriu din cadrul Inspectoratului Judeţean în Construcţii Vrancea şi s-a asigurat prezenţa unui expert autorizat la evaluarea stării tehnice a clădirii afectate de explozia produsă în data de 12.10.2013 în municipiul Focşani, str. Revoluţiei, nr. 13;
 a fost întocmit şi aprobat de preşedintele C.J.S.U. Vrancea stadiul acţiunilor pentru intervenţii în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public la două obiective, şi anume: Tribunalul Vrancea şi Muzeul Vrancea – Secţia de Ştiinţe ale Naturii şi Acvariu.

Grupul de suport tehnic privind asistenţa medicală de urgenţă în caz de dezastre şi epidemii
Prin intermediul Direcţiei de Sănătate Publică Vrancea şi a celorlalte instituţii care asigură membrii în cadrul grupului de suport tehnic, în anul 2013, au fost demarate acţiuni în baza atribuţiilor conferite de lege privind coordarea şi organizarea asistenţei medicale în caz de calamităţi, dezastre, catastrofe şi alte situaţii deosebite, precum şi pentru coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea şi cu Unitatea de Primire Urgenţe. Astfel, pe parcursul anului 2013, fiind demarate următoarele activităţi:
 au fost întocmite planurile locale în caz de dezastre, fiind înaintate către furnizorii de servicii medicale;
 s-a urmărit modul de organizarea a asistenţei medicale de urgenţă pe timpul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase generate de temperaturi extreme – caniculă, conform prevederilor Odinului comun nr. 1235/631/1130 din 10 iulie 2007, fiind asigurat personalul medical şi dotarea necesară pentru punctele de prim ajutor organizate în scopul diminuării riscului pentru sănătatea populaţiei prin prevenirea fenomenelor de deshidratare si hipertermie, in cooperare cu autorităţile publice locale;
 au fost preluate recomandările generale emise de Ministerul Sănătăţii şi au fost difuzate către furnizorii locali de servicii medicale;
 s-a asigurat participarea medicilor la acţiunile de avertizare a populaţiei şi la diseminarea măsurilor de prevenire pe grupe de risc şi educarea preventivă a populaţiei cu privire la modul de protecţie individuală şi colectivă;
 s-a asigurat cu prioritate asistenţa medicală pentru persoanele cu afecţiuni a căror evoluţie poate fi influenţată negativ de temperaturile crescute a factorilor de mediu, având în vedere influenţa generală a acestui fenomen meteorologic asupra sănătăţii populaţiei;
 s-a asigurat supravegherea calităţii produselor perisabile prin controlul lanţurilor frigorifice destinate alimentelor, precum şi prin controlul lanţurilor de frig pentru medicamente si vaccinuri;
 s-a acordat o atenţie deosebită asistenţei medicale de urgenţă, prin suplimentarea numărului ambulanţelor şi a personalului medical, asigurarea unor cantităţi suficiente de medicamente şi materiale sanitare, creşterea nivelului de operativitate în rezolvarea solicitărilor, precum si controlul respectării dispoziţiilor legale privind organizarea si funcţionarea sistemului naţional de asistenta medicala de urgenţă şi de prim ajutor calificat;
 s-a implementat şi urmărit modul în care este respectat sistemul unitar de declarare a cazului de deces datorat caniculei şi hipotermiei;
 s-a verificat modul de asigurare a necesarului de resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţean fiind transmise ulterior Ministerului Sănătăţii;
 s-a comunicat autorităţilor publice locale şi furnizorilor de servicii medicale şi sociale lista instituţiilor de cazare colectivă (pentru asistenta vârstnicilor şi copiilor, în special) care nu au spaţii climatizate;
 s-a asigurat mobilizarea asistenţilor medicali comunitari şi mediatorii sanitari pentru acordarea asistenţei medicale persoanelor cu dependenţă socială la domiciliul acestora;
 s-a urmărit permanent starea de sănătate a populaţiei prin implementarea la nivel teritorial a activităţilor medicale cuprinse în programele naţionale de sănătate privind protejarea sanătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă , respectiv aprovizionarea cu apă potabilă, fiind evaluate permanent riscurile îmbolnăvirilor în masă a populaţiei, ale apariţiilor unor epidemii, pandemii sau contaminări de produse vegetale;
 s-au dispus măsurile profilactice în zonle de manifestarea a situaţiilor de urgenţă;
 pe timpul gestionării situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase specifice perioadei de iarnă, în colaborare cu autorităţile publice locale, medicii de familie şi reprezentanţii centrului de dializă s-au monitorizat gravidele aflate la termen şi persoanele cu nevoi de dializă, s-a menţinut actualizată evidenţa acestora în scopul evacuării preventive din zonele de risc atunci când se impune acest lucru;
 s-a prelungit autorizaţia de funcţionare a Serviciul Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare organizat la nivelul judeţului Vrancea pentru o perioadă de 5 ani.

Grupul de suport tehnic privind epizootiile şi supravegherea contaminării radioactive, chimice şi bacteriologice a produselor vegetale şi animale
La nivelul instituţiilor care asigură membrii în cadrul grupului de suport tehnic au fost derulate activităţi specifice în scopul prevenirii şi gestionarii situaţiilor de urgenţă, după cum urmează:
 Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vrancea prin compartimentele de specialitate, a efectuat acţiuni sanitar veterinare de supraveghere a efectivelor de animale, pe specii şi categorii de producţie, conform prevederilor Programului Strategic pentru anul 2013. Când au fost depistate animale bolnave, acestea au fost eliminate imediat din efective pentru a se preveni răspândirea bolilor în teritoriu;
 s-a monitorizat permanent evoluţia unor boli infecto-contagioase majore la nivel internaţional, pentru a preîntâmpina introducerea pe teritoriul judeţului a acestor boli prin comerţul intracomunitar sau importul de animale vii;
 s-au efectuat instruiri periodice cu medicii veterinari precum şi cu fermierii, cu privire la măsurile care trebuie să fie luate pentru păstrarea indemnităţii teritoriului;
 s-a monitorizat permanent activitatea de ecarisare a teritoriului;
 s-au efectuat controale în târgurile de animale precum şi în trafic, verificându-se respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la circulaţia animalelor;
 prin Ordinul Prefectului nr. 443 din 10.12.2013, s-a constituit Comisia de Validare a Terenurilor, care să poată fi utilizate pentru eliminarea alternativă a S.N.C.U (cadavre de animale);
 prin Ordinul Prefectului nr. 435 din 27.11.2013, s-a actualizat componenţa Centrului Local de Combatere a Bolilor.

Grupul de suport tehnic privind accidente nucleare, căderi de obiecte cosmice şi protecţie a mediului
Potrivit atribuţiilor conferite de prevederile legale în vigoare, în cazul situaţiilor de urgenţă generate de riscurile specifice gestionate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Agenţia de Protecţie a Mediului Vancea împreună cu instituţiile care asigură membrii în cadrul grupului de suport tehnic au efectuat deplasări în teren, au monitorizat permanent fenomenul de poluare până la închiderea acestuia, au verificat standardele de calitate sau limitele maxime admise în vigoare corespunzătoare tipului de eveniment/factor de mediu afectat, stabilind, totodată, măsuri pentru limitarea şi înlăturarea efectelor poluărilor produse inclusiv pentru prevenirea producerii pe viitor a unor evenimente similare.
Fluxul informaţional-decizional de avertizare-alarmare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă s-a realizat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 2579/2012.
Pe parcursul anului 2013 s-au produs 6 evenimente care au generat poluări accidentale sau incidente de mediu cu afectarea solului, apei şi vegetaţiei. Cinci dintre acestea au fost generate de avarii la conducta 20” Bărăganu-Oneşti aflată în conservare, aparţinând S.C. Conpet S.A. Ploieşti, având ca urmări apariţia pe sol şi în pânza freatică a unor pete de produs petrolier în zona de est a municipiului Focşani, iar un eveniment a generat apariţia unor irizaţii de produs petrolier pe luciul apei pe un braţ al râului Siret şi vegetaţie limitrofă, în zona Parcului 4 Burcioaia aparţinând S.C. OMV Petrom S.A. Asset IX Moldova Sud.
Totodată, operatorii economici au respectat şi aplicat procedurile legale pentru prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului asupra mediului ca întreg.
Nu au fost înregistrate accidente majore de mediu la amplasamentele ce se încadrează sub prevederile H.G. nr. 804/2007, conform criteriilor de notificare specificate în Anexa nr. 6 a H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, modificată prin H.G. nr. 79/2009.
În ceea ce priveşte evaluarea calităţii aerului înconjurător, care este reglementată prin Legea 104/2011, Agenţia de Protecţie a Mediului Vrancea a monitorizat permanent aerul înconjurător prin intermediul unei staţii automate de monitorizare ce face parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, situată în incinta S.C. CUP S.A. şi prin reţeaua manuală de supraveghere ce cuprinde 11 puncte de control situate în localităţile: Focşani, Odobeşti, Mărăşeşti, Adjud şi Măicăneşti, fiind monitorizaţi următorii indicatori: SO2, NO2, NOx, PM10, C6H6, CO, O3, NH3. Indicele de calitate a aerului pentru indicatorii monitorizaţi a fost afişat zilnic şi lunar pe site-ul agenţiei în buletin informativ, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.1095/2007.
La staţia automată de monitorizare, în cursul anului 2013, s-a înregistrat o depăşire a Valorii Limită de emisie prevăzută de Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător la indicatorul PM 10, în ziua de 11.01.2013 (74 µg/m3 – valoare înregistrată; 50 µg/m3 – valoare limită)
În reţeaua manuală de monitorizare, în perioada 28 – 31 octombrie 2013, probele prelevate la punctul de control – sediul A.P.M. Vrancea (4 probe) au depăşit valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane prevăzută de Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător (val max măsurată: 69,10 μg/m3; valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane: 50 µg/m3).
La ceilalţi indicatori înregistraţ/măsuraţi nu s-au înregistrat depăşiri ale pragului de informare/pragului de alertă sau valorii limită de emisie conform prevederilor legale în vigoare.
Calitatea aerului este urmărită şi prin calcul, Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea realizând anual Inventarul emisiilor de poluanţi în atmosferă conform Ordinului 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor de emisii de poluanţi în atmosferă. În Inventar sunt urmărite emisiile provenite de la: sursele fixe (generare caldură, abur, apă caldă, procese de producţie); surse mobile (din incintă); surse de suprafaţă (haldele/depozitele de deşeuri, exploatări de agregate minerale, şantiere în lucru). Pentru anul 2013 Inventarul emisiilor urmează a fi finalizat iar valorile emisiilor vor fi afişate pe site-ul agenţiei după finalizarea inventarului.
La nivelul judeţului Vrancea a fost elaborat Programul de gestionare a calităţii aerului, mai ales în localităţile Focşani, Odobeşti şi Suraia fiind aprobat de Consiliul Judeţean Vrancea prin Hotărârea nr. 94/14.09.2010. Acesta este afişat pe site-ul Agenţiei de Protecţie a Mediului Vrancea şi nu s-au înregistrat măsuri nerealizate.
În ceea ce priveşte radioactivitatea mediului sau evenimente care ar putea implica modificări ale radioactivităţii mediului, Agenţia de Protecţie a Mediului Vrancea urmăreşte radioactivitatea factorilor de mediu în cadrul Staţiei de radioactivitate Focşani prin măsurători ale activităţii betaglobale a aerosolilor, depunerilor atmosferice (umede şi uscate), apei brute prelevate din răul Milcov punct Goleşti, solului precum şi prin măsurători continui a debitului de doză gamma externă absorbită. În anul 2013 radioactivitatea factorilor de mediu analizaţi s-a încadrat în limitele fondului natural.

Grupul de suport tehnic privind incendiile în masă
În anul 2013, prioritatea grupului s-a îndreptat către aplicarea măsurilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă generate de acest tip de risc. Astfel, au fost demarate, prin intermediul Inspecţiei de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Anghel Saligny” al judeţului Vrancea, în colaborare cu serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, reprezentanţii Direcţiei Silvice Vrancea şi Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare, campanii de informare în rândul populaţiei, precum şi verificarea în teritoriu a măsurilor preventive ce se impun.
De asemenea, au fost demarate campanii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, atât pe timpul perioadei de primăvară atunci când sunt demarate de către cetăţeni acţiuni de igienizare a terenurilor agricole, grădinilor şi curţilor de vegetaţie uscată şi resturi menajere, cât şi pe timpul recoltării cerealelor păioase.
Comparativ cu anul 2012, când au avut loc 415 intervenţii la incendii de vegetaţie, în anul 2013 numărul acestora a scăzut considerabil, manifestându-se 98 astfel de situaţii de urgenţă. De remarcat că în intervalul supus analizei nu au fost afectate de incendii suprafeţe de pădure din fondul forestier naţional şi privat de pe teritoriul judeţului Vrancea şi nu au fost afectate suprafeţe însemnate de culturi agricole.
Totodată, pentru antrenarea personalului silvic şi a personalului structurilor specializate în vederea îndeplinirii misiunilor specifice în situaţia producerii unor situaţii de urgenţă de tipul incendiilor la fondul forestier au fost desfăşurate exerciţii în comun pe timpul cărora au fost verificate concepţia de acţiune stabilită prin planul organizării şi desfăşurării intervenţiei, pregătirea efectivelor privind modul de comportare şi acţiune în cazul producerii unei situaţii de acest gen şi modul de organizare a cooperării între forţele participante.
Au fost aplicate prevederile protocolului de colaborare privind „necesitatea unor intervenţii comune în materie de prevenire, constatare şi sancţionare a încălcării prevederilor legale privind respectarea de către fermieri a bunelor condiţii agricole şi de mediu referitoare la arderea miriştilor şi resturilor vegetale pe terenul arabil şi a pajiştilor permanente, cerinţa obligatorie pentru acordarea sprijinului financiar din fonduri europene şi naţionale, încheiat la nivel naţional între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Garda Naţională de Mediu şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. În baza acestui protocol structurile subordinate celor trei instituţii au acţionat şi la nivelul judeţului Vrancea pentru eficientizarea acţiunilor de control privind respectarea de către fermierii care solicită sprijin financiar din fonduri europene şi naţionale a bunelor condiţii agricole şi de mediu, la arderea miriştilor şi resturilor vegetale, precum şi protejarea mediului împotriva poluării şi prevenirea incendiilor.

CAPITOLUL II – ACTIVITĂŢI DE INSTRUIRE ŞI PREGĂTIRE

În anul 2013, preşedintele şi membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea au participat la un exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren organizat de Primăria oraşului Panciu în cooperare cu celelalte structuri cu atribuţii specifice în cadrul Sistemului Judeţean de Management al Situaţiilor de Urgenţă. Exerciţiul s-a desfăşurat în data de 03.10.2013 şi a avut ca temă „Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă determinate de producerea unui seism major”. Pe timpul exerciţiului s-a următit verificarea modului de organizare a cooperării între forţele participante şi stabilirea căilor de perfecţionare a acestei activităţi, verificarea timpilor de intrare în acţiune a forţelor care cooperează în cadrul exerciţiului, verificarea sistemului de transmisiuni din dotarea forţelor angrenate în misiune şi a modului de aplicare a planului comun de acţiune pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă cât şi verificarea posibilităţilor de restabilire a situaţiei de normalitate.
În perioada 29 – 30.05.2013 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor a organizat un exerciţiu de simulare pentru verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional – decizional pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii desfăşurat în bazinul hidrografic al râului Putna – subbazinul pârâului Zăbala. La exerciţiul de simulare au participat în teren reprezentanţi ai Sistemului de Gospodărire a apelor Vrancea, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea şi C.L.S.U. ale comunelor Nereju, Spulber, Paltin şi Naruja. Obiectivele acestui exerciţiu vizând: verificarea modului cum se face cunoscută semnificaţia codurilor pentru avertizări şi dacă acestea sunt afişate; dacă sunt afişate planurile de situaţii cu zonele inundabile; dacă sunt afişate traseele de evacuare şi punctele de primire; dacă este afişată schema cu fluxul informaţional local, cu personalul desemnat la nivel local care să asigure transmiterea avertizărilor; dacă sunt cunoscute semnalele sonore pentru situaţii de urgenţă generate de inundaţii; dacă sunt cunoscute prevederile planului local de apărare împotriva inundaţiilor; dacă este constituit stocul de materiale conform normativelor în vigoare. Concluziile exerciţiului de simulare fiind prezentate în cadrul unei şedinţe a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă,
Pe parcursul lunii iulie a avut loc acţiunea de verificare a cunoştinţelor şi a modului în care se gestionează situaţiile de urgenţă generate de inundaţii la nivelul comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, viabilitatea fluxului informaţional între CLSU şi CJSU Vrancea. Acţiunea a fost organizată pe mai multe etape, şi anume: etapa I a presupus transmiterea unei înştiiţări pe timpul căreia s-a urmărit modul în care fluxul informaţional funcţionează corespunzător, iar reprezentanţii comitetlor locale cunosc modul de elaborare a documentelor specifice de asigurare a fluxului informaţional; etapa a II-a verificarea teoretică a cunoştinţelor dobândite de şefii Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă; etapa a III-a verificare practică în teren (prin exerciţiu de simulare şi verificare a documentelor xistente).
De asemenea, în baza riscurilor identificate la nivelul judeţului, în anul 2013, au fost planificate şi executate 24 exerciţii bilunare de înştiinţare a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi operatorilor economici sursă de risc din judeţul Vrancea, fiind executate exerciţii pentru următoarele tipuri de risc:
 cutremure de pământ (1 exerciţiu);
 fenomene meteo periculoase – caniculă, secetă (3 exerciţii);
 fenomene meteo periculoase – ninsori abundente şi viscol (3 exerciţii);
 fenomene meteo periculoase – ploi torenţiale, descărcări electrice şi grindină (4 exerciţii);
 incendii de pădure (2 exerciţii);
 inundaţii din revărsări sau accidente la construcţii hidrotehnice (5 exerciţii);
 alunecări / prăbuşiri de teren (2 exerciţii);
 accidente grave pe căile de transport rutier sau feroviar în cazul în care sunt implicate substanţe periculoase (1 exerciţiu);
 accidente, avarii explozii şi incendii în industrie, transporturi şi depozitare produse periculoase (3 exerciţii).
Au fost planificate şi executate, totodată, 25 exerciţii de alarmare publică şi 19 exerciţii de alarmare a celulelor de urgenţă de la operatori economici. Aceste exerciţii au avut drept scop:
 pregătirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, a centrelor operative cu activitate temporară, a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, a instituţiilor şi organizaţiilor care asigură funcţii de sprijin conform prevederilor H.G. 2288/2004;
 verificarea sistemului de înştiinţare-alarmare existent la nivelul judeţului;
 pregătirea populaţiei pentru cunoaşterea semnalelor de alarmare şi a modului de comportare în situaţii de urgenţă.
În anul 2013, pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă s-a realizat pe niveluri de competenţă, structuri profesionale şi categorii de personal în baza Planului de pregătire in domeniul situaţiilor de urgenţă al judeţului Vrancea, aprobat prin Ordin al prefectului, fiind desfăşurate următoarele activităţi de instruire:
 cursul de iniţiere pentru managementul situaţiilor de urgenţă a şefilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, cu scoatere de la locul de muncă, cu durata de 4 săptămâni, personal planificat 1, prezent 1, procentaj 100 %, cursul de iniţiere a inspectorilor de protecţie civilă de la operatori economici, planificat 2, prezent 2, procentaj 100 %, aceste cursuri fiind organizate de Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani;
 instructaj de pregătire anual cu preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, prezenţa acestora fiind de 85%;
 convocări trimestriale cu şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă de la localităţi, prezenţa fiind de 91,5 %;
 8 convocări de pregătire, pe grupe de comune cu preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă (primarii), şefii centrelor operative cu activitate temporară (secretarii) şi şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgentă, în localităţile: Boloteşti, Câmpineanca, Pufeşti, Odobeşti, Dumitreşti, Slobozia Ciorăşti, Gologanu şi Fitioneşti. Prezenţa a fost de 81% pentru preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi de 72 % pentru şefii centrelor operative cu activitate temporară;
 5 instructaje de pregătire a membrilor compartimentului de prevenire din cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă din 33 de localităţi.
Obiectivul propus a fost acela de a creşte capacitatea de răspuns a autorităţilor administraţiei publice locale în situaţii de urgenţă, asigurarea pregătirii populaţiei în cazul producerii unor dezastre naturale sau tehnologice şi protecţia acesteia în caz de dezastre.

CAPITOLUL III – DIRECŢII DE ACŢIUNE PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII COMITETULUI

Pentru îmbunătăţirea activităţii Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă se vor avea în vedere următoarele aspecte:
 continuarea demersurilor privind finalizarea dotării şi operaţionalizării Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei pentru Situaţii de Urgenţă;
 continuarea aprofundării, aplicării stricte şi unitare a prevederilor legislaţiei specifice privind managementul situaţiilor de urgenţă de către toţi factorii cu responsabilităţi şi atribuţii în domeniu;
 punerea în alicare a noilor prevederi legislative în domeniul situaţiilor de urgenţă, respectiv modificările aduse de OUG nr.1 din 29.01.2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
 continuarea demersurilor de sensibilizare a autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la necesitatea intensificării activităţii de informare şi prevenire a situaţiilor de urgenţă în rândul populaţiei, precum şi continuarea demersurilor privind achiziţionarea de mijloace de intervenţie în situaţii de urgenţă.
În ceea ce priveşte activitatea comitetelor locale se impune luarea următoarelor măsuri:
 alocarea de fonduri prin grija autorităţilor administraţiei publice locale pentru participarea personalului cu funcţii de conducere la cursurile organizate de Centrul Zonal de Pregătire Bacău;
 continuarea organizării de cursuri obligatorii de pregătire cu şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, în scopul perfecţionării deprinderilor practice în organizarea şi desfăşurarea intervenţiei, în cunoaşterea şi aplicarea actelor normative nou apărute în domeniul situaţiilor de urgenţă şi pentru întocmirea documentelor operative;
 stabilirea şi alocarea de către consiliile locale, prin proiectul de buget, a fondurilor necesare desfăşurării tuturor activităţilor pe linia situaţiilor de urgenţă, achiziţionarea de materiale necesare intervenţiei în vederea realizării stocurilor conform normativelor în vigoare. În acest sens se va comunica permanent situaţia alocării şi cheltuirii fondurilor repartizate conform Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
 valorificarea la maxim a surselor de finanţare externe – atrase pe bază de proiecte cu finanţare externă

CAPITOLUL IV – CONCLUZII FINALE

Prin activitatea desfăşurată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, instituţiile cu atribuţii în managementul tipurilor de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă, precum şi de către comitetele locale, premergător şi pe timpul manifestării situaţiilor de urgenţă, putem afirma că s-a reuşit diminuarea efectelor acestora, în scopul principal de a apăra viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale importante.
De asemenea, măsurile întreprinse la nivel judeţean şi local, precum şi coordonarea eficientă a intervenţiilor au făcut posibilă reducerea efectelor situaţiilor de urgenţă înregistrate, eliminarea pierderilor de vieţi omeneşti, iar acolo unde situaţia a permis, reluarea cu operativitate a activităţii sociale din zonele afectate.
Alocarea resurselor necesare a condus la refacerea infrastructurii afectate de manifestarea tipurilor de risc, dar mai ales efectele inundaţiilor produse la începutul anului 2013, astfel fiind puse în siguranţă mai multe construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor.
Prin modul de organizare a activităţilor de prevenire şi limitare a efectelor situaţiilor de urgenţă, în majoritatea situaţiilor, autorităţile administraţiei publice locale au acţionat preventiv şi mult mai coerent, prin aplicarea unor măsuri menite să determine limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă.
Totodată, apreciem că în marea majoritate a cazurilor, primarii, în calitatea lor de preşedinţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă au coordonat eficient forţele de intervenţie avute la dispoziţie şi au colaborat cu structurile specializate de intervenţie pentru înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă produse sau pentru salvarea persoanelor aflate în dificultate.

În concluzie, putem aprecia că activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea s-a desfăşurat în condiţii bune, instituţiile care asigura funcţii de sprijin aducându-şi aportul în ducerea la îndeplinire şi aplicarea măsurilor adoptate în cadrul comitetului, reuşindu-se astfel gestionarea eficientă a tuturor situaţiilor de urgenţă produse pe teritoriul judeţului Vrancea“.

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ VRANCEA
PREFECT,
Kanty – Cătălin POPESCU

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.