Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Focșani din data de 29 martie 2011

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 1169 din 22 martie 2011 privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani

În şedinţă ordinară, pentru data de 29 martie 2011

Primarul municipiului Focşani, judeţul Vrancea,

– În baza art. 68, alin. (1) şi în temeiul art.39, alin. (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 29 martie 2011, orele 16,00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani, din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Municipiului Focşani, bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, bugetelor instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, precum şi a situaţiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2011; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

2. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2011; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

3.proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2011 a sumei de 3.053 lei pentru organizarea de către Consiliul Local al Tinerilor Focşani, a proiectului ,,Şi curat…şi frumos…pentru un parc spectaculos“; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

4.proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2011 a sumei de 20.000 lei, în vederea acordării unui sprijin material persoanelor aflate în nevoie socială, cu ocazia Sărbătorilor de Paşte; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

5. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 45/2011 pentru aprobarea utilizării, în anul 2011, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar a anului precedent; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

6. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1, alin.(1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 9/2009 pentru aprobarea acordării de gratuităţi pe transportul urban de călători pensionarilor de drept, fără limită de vârstă, cu domiciliul în Municipiul Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; Iniţiatori: Consilieri, Ioan Liviu Oloeriu, Rodica Boboc, Niţu Radu

7. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de investiţii al instituţiilor finanţate integral din bugetul local al municipiului Focşani; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

8. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic şi detalii de execuţie, pentru obiectivul de investiţii ,,Refacere infrastructură străzi – strada Moldova  din municipiul Focşani; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

9. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local al Municipiului Focşani pe anul 2011; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

10. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 312/2009 pentru aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 24.500.000 lei, în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

11. proiect de hotărâre privind completarea art. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 102/2001, cu modificările şi completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

12. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

13. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Cantina de Ajutor Social Focşani; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

14. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar din municipiul Focşani; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

15. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a serviciilor de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Focşani; Iniţiatori: Consilieri, Doina Fodoreanu, Vasile Dobre, Gheorghe Stan, Gicu Vrâncianu

16. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi executare a serviciilor de transport public local, pe raza municipiului Focşani; Iniţiatori: Consilieri, Doina Fodoreanu, Vasile Dobre, Gheorghe Stan, Gicu Vrâncianu

17. proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pe anul 2011, pentru repartizarea locuinţelor cu chirie din fondul locativ de stat, în conformitate cu HGR nr.1275/2000 privind Normele metodologice de aplicare a Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; Iniţiatori: Consilieri, Rodica Boboc, Doina Fodoreanu, Neagu Nistoroiu, George Mardare, Gheorghe Stan

18. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, republicată şi modificată şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.70/2011 pentru aprobarea listei de priorităţi; Iniţiatori: Consilieri, Doina Fodoreanu, Neagu Nistoroiu, Vasile Dobre, Gheorghe Stan, Radu Niţu

19. proiect de hotărâre privind aprobarea a două schimburi de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul Tineretului Sud, respectiv Cartierul Brăilei, solicitate de titularii contractelor de închiriere  în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Iniţiatori: Consilieri, Doina Fodoreanu, Neagu Nistoroiu, Vasile Dobre, Gheorghe Stan, Radu Niţu

20. proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de înlesnire la plată a obligaţiilor datorate bugetului local, depusă de Cherciu Simona cu domiciliul în Focşani, str. Revoluţiei nr. 16, bl.C2, ap. 10;Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

21. proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de înlesnire la plată a obligaţiilor datorate bugetului local, depusă de Faraoneanu Tudorache cu domiciliul în Focşani, str. Lăcrămioarei, nr. 10.  Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

22. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 20,51 ha păşune situată în Focşani şi Boloteşti, care aparţine domeniului public al municipiului Focşani, pentru anul 2011; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

23. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 9,00 m.p., situat în Focşani, Pasajul Piaţa Moldovei ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, în vederea amplasării unei construcţii privizorii cu destinaţia de spaţiu comercial; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

24. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unor terenuri ce aparţin domeniului public al municipiului Focşani, în vederea amplasării unor construcţii provizorii cu destinaţia de chioşcuri de distribuţie presă, către domnul Trandafir Costică, având calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

25. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru extinderea acestora; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

26. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea valorificării şi după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focşani; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

27. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.23/26.01.2010 pentru aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

28. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 1-bunuri imobile, la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 167/2003 pentru însuşirea inventarului bunurilor ce aparţin domeniul public al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

29. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 60,00 m.p., situat în Focşani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 19, judeţul Vrancea, T.197, P.10875 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Cabinet Medical Medicina de Familie – Dr. Costin Ioana; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 15,27 m.p., situat în Focşani, B-dul Unirii nr. 20, judeţul Vrancea, T.192, P.10577 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC METEORAST IMPEX SRL; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

31. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 72,50 m.p., situat în Focşani, str. 1 Decembrei 1918 nr. 24A, judeţul Vrancea, T.196, P.10874 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC MONDAN SERV SRL; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

32. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 8,94 m.p., situat în Focşani, str. Revoluţiei nr. 2, judeţul Vrancea, T.208, P.11310 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Balosin Ştefan; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

33. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 24,29 m.p., situat în Focşani, B-dul Independenţei nr. 12, judeţul Vrancea, T.96, P.5327/1 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Bălan Scarlat; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

34. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 19,80 m.p., situat în Focşani, str. Peneş Curcanul nr. 4, judeţul Vrancea, T.96, P.5325 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Fotachi Lucian; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

35. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 4,61 m.p., situat în Focşani, str. Arh. Ion Mincu nr. 10, judeţul Vrancea, T.144, P.1327 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Nica Petrache; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

36. proiect de hotărîre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 17,00 m.p., situat în Focşani, str. Pct. Grigorescu nr. 49, judeţul Vrancea, T.197, P.10875 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Toader Tudorel; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

37. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuinţă P+1 cu spaţii complementare la parter, str. Piaţa Victoriei nr. 6A Focşani; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

38. proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă, pentru Consiliul Local al Municipiului Focşani, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna aprilie 2011; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

39. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 37/194/2008 pentru desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Focşani care să colaboreze cu Consiliul Local al Tinerilor Focşani; Iniţiator: Consilier, Daniel Gongu

40. proiect de hotărâre privind desemnarea rprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de administraţie al Ateneului Popular Mr. Gh. Pastia Focşani; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

41. raportul primarului Municipiului Focsani privin activitatea desfasurata in anul 2010;

42. raport de activitate pe anul 2010 al Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007;

43. Informări, declaraţii politice.

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Direcţia administraţie publică locală.

P R I M A R,

Ing. Decebal Bacinschi

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.