Ședință încărcată miercuri la Consiliul Județean!

* 35 de proiecte sunt incluse în convocatorul ședinței Consiliului Județean Vrancea din data de 7 iunie *

Proiectul Ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Vrancea din data de 7 iunie 2023 cuprinde următoarele propuneri de hotărâri:

1. „ Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vrancea în rețeaua europeană a aleșilor locali din cadrul programului „Construim Europa împreună cu autoritățile locale”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

2. „ Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Boghești pentru anul 2023”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

3. „ Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Ciorăști pentru anul 2023”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

4. „ Aprobarea încheierii protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiții „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Năruja, comuna Năruja, km. 7+800”, Județul Vrancea”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

5. „Aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, în cadrul proiectului „HUB de servicii MMSS – SII MMSS” (digitalizare documente)”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

6. „Aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, în cadrul proiectului „HUB de servicii MMSS – SII MMSS” (achiziții echipamente)”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

7. “Actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Vrancea pentru anul 2023”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

8. „Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 205P, sector km 25+385 – km 26+103, cartier Mândrești, municipiul Focșani, Județul Vrancea”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

9. „Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean DJ 205H dintre localitățile Domnești Târg – Domnești Sat – Pufești- Ciorani – Călimănești – Pădureni – E85(DN2), județul Vrancea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

10. „ Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 204D, sector Suraia – Vulturu km. 17+850 – km. 26+000, L=8,15 km., LOT I, sector Maluri – Maluri, km. 35+600 – km. 37+000, L=1,40 km., LOT II” județul Vrancea, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții
„Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

11. „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică și Studiul geotehnic, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții D.A.L.I., Studii de specialitate – Studiu topo, studiu hidrologic, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C., Proiect pentru organizarea execuției lucrărilor – P.O.E., Proiect tehnic de execuție – P.T.E şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție „Pod din beton armat pe DJ 205E, peste râul Șușița, comuna Câmpuri, km. 64 + 950, L=144 m”, județul Vrancea”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

12. „ Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică și Studiul geotehnic, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții D.A.L.I., Studii de specialitate – Studiu topo, studiu hidrologic, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C., Proiect pentru autorizarea lucrărilor de desființare – P.A.D, Proiect pentru organizarea execuției lucrărilor – P.O.E., Proiect tehnic de execuție – P.T.E şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție „Pod din beton armat pe DJ 204D, peste râul Putna, comuna Suraia, km. 7 + 155, L=125,40 m”, județul Vrancea”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

13. „ Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică și Studiul geotehnic, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții D.A.L.I., Studii de specialitate – Studiu topo, studiu hidrologic, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C., Proiect pentru autorizarea lucrărilor de desființare – P.A.D, Proiect pentru organizarea execuției lucrărilor – P.O.E., Proiect tehnic de execuție – P.T.E şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție „Pod din beton armat pe DJ 205M, peste pârâul Năruja, comuna Nistoreşti, km.3+994, L=68m.”, judeţul Vrancea”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

14. „ Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică și Studiul geotehnic, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții D.A.L.I., Studii de specialitate – Studiu topo, studiu hidrologic, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C., Proiect pentru organizarea execuției lucrărilor – P.O.E., Proiect tehnic de execuție – P.T.E şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție „Pod din beton armat pe DJ 204B, peste râul Râmnicu Sărat, Comuna Tătăranu, km. 19+250, L=121 m”, județul Vrancea”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

15. „Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204G pe sectoarele Rădulești – Biliești, km.2+200 – km.4+500, L=2,30 km., Suraia – Boţârlău, km.13+200-km.17+700 L=4,50 km. şi intravilanul satului Boţârlău km.18+350-km. 19+900, L=1,55 km., Lt=8,35 km.”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

16. “Actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 205 N sector intersecție DJ 205 B – Jariștea – Scânteia, km. 4+000 – km. 11+200, L=7,20 km.”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

17. „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 205E Vidra- Vizantea Livezi- Câmpuri”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

18. „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de împădurire la obiectivul de investiții Parcul Memoriei Naționale “Stejarii României – 100 de ani de istorie și demnitate” – RoMândria”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

19. „ Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Psihiatrie și Boli infecțioase și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

20. „ Actualizarea indicatorilor tehnico – economici și a devizului general în cadrul proiectului „Consolidare și restaurare Secția de științe ale naturii și acvariu – Casa Tatovici”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

21. „ Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focșani, jud. Vrancea”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

22. „ Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, municipiul Focșani, județul Vrancea”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

23. „ Însușirea documentației cadastrale în vederea actualizării elementelor de identificare aferente imobilului „Biroul relații externe şi dezvoltare regională”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

24. “ Includerea comunei Nistorești ca zonă cu potențial turistic în Strategia de dezvoltare a județului Vrancea pentru perioada 2021 – 2027 “
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

25. „ Darea în folosință gratuită (comodat) către Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon”, Focșani – secția Pediatrie-Ambulatoriu a echipamentelor medicale (lot 1), a mobilierului și materialelor de birotică (lot2) și a echipamentelor multimedia (lot3), achiziționate în cadrul proiectului „Modernizare și dotare secție ambulatoriu

pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani”, Cod SMIS 126128”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

26. „Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

27. “ Aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al municipiului Focșani în domeniul public al județului Vrancea, a suprafeței de 245 mp teren, identificată în CF 65250 Focșani”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

28. „ Aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2023”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

29. “ Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al UAT Județul Vrancea și al instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, precum și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale acestora, pe anul 2022”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

30. „ Transformarea unui post din statul de functii al Centrului Cultural Vrancea”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

31. “Includerea unor construcții realizate în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Vrancea” pe teritoriul administrativ a 32 de localități, în domeniul public al județului Vrancea și declararea de uz şi de interes public județean”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

32. “ Declararea ca bun de uz si de interes public județean a terenului în suprafața de 1797 mp, identificat în Cartea Funciară nr. 50830 Spulber, T150, P10019 și aprobarea includerii acestuia în domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

33. „Declararea imobilului pod din lemn pe DJ 202F, tarla 0, parcelă 2196 situat în intravilanul comunei Gugești ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vrancea, în vederea atestării”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

34. „Transmiterea din domeniul public al Județului Vrancea în domeniul public al Comunei Dumitrești a imobilului “Bază de producție Dumitrești”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

35. “Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea, în administrarea Primăriei Ploscuțeni a sectorului de drum județean DJ 252, identificat în Cartea Funciară nr. 51164 Ploscuțeni, în vederea realizării investiției „Dezvoltarea durabilă a transportului verde în Comuna Ploscuțeni, Județul Vrancea – realizarea de piste pentru biciclete și instalarea stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.