Licitație publică pentru 2 spații comerciale din Grădina Publică din Focșani

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresă, numărul de telefon, fax și/ sau adresă de e-mail, persoană de contact: Municipiul Focșani, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focșani, Județul Vrancea, cod fiscal 4350645, telefon 0237/236000, fax 0237/216700, e-mail primarie@focsani.info, persoană de contact Paula Mândru.

✅️Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiul C3 în suprafață utilă de 26,06 mp. cu destinația de spațiu comercial- alimentație publică, situat în Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică Focșani, aparținând domeniului public al Municipiului Focșani, înscris în CF nr.59154 ; Chioșc C18 în suprafață utilă de 6,00 mp, cu destinația de vânzare de produse rezultate din activități de design specializat, situat în Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică Focșani, aparținând domeniului public al Municipiului Focșani, înscris în CF nr.59154. Închirierea se face conform OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare și conform Hotărârii Consiliului Local nr.481/20.12.2022;

Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

✅️Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: În baza unei solicitări scrise adresate către autoritatea contractantă.

✅️Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Sediul autorității contractante, Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate, etajul 1, camera 112, telefon 0237/236.000 – interior 112.

✅️Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: 58 lei pe suport de hârtie, respectiv 58 lei pe suport electronic și se poate achita cu numerar la casieria sediului autorității contractante sau prin OP în contul RO66TREZ 69121360250XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Focșani, cod fiscal 4350645.

✅️Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.02.2023, ora 14:00.

Informații privind oferta:

✅️Data-limită de depunere a ofertelor: 28.02.2023, ora 14:00.

✅️Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul autorității contractante din B-dul Dimitrie Cantemir nr.1bis la Registratura Generală – parter.

✅️Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: ✅️Într-un singur exemplar împreună cu documentele solicitate în caietul de sarcini în plic închis și sigilat.

✅️Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 02 martie 2023, ora 11:00, sediul autorității contractante, b-dul Dimitrie Cantemir nr.1bis.

✅️Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:Tribunalul Vrancea cu sediul în b-dul Independenței nr.19-21 secția a-II-a civilă de Contencios administrativ și fiscal, telefon 0237/232.092, fax 0237/235.896, email: tr-vrancea-comercial@just.ro.

✅️Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 07.02.2023.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.