Scadenţe de primăvară la Finanţe

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea a dat publicităţii calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna aprilie, care conţine datele limită până la care societăţile comerciale şi persoanele fizice trebuie să depună formularele şi declaraţiile fiscale pentru această lună. Ziua de joi, 7 aprilie, a fost data limită până la care trebuia depus formularul 092 „Declaraţie de menţiuni“, de către plătitorii de TVA, care au în anul 2011 ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic şi au efectuat o achiziţie intracomunitară în luna martie 2011 (pentru schimbarea perioadei fiscale din trimestru în lună, începînd cu luna aprilie 2011).

* Până pe 15 aprilie trebuie declarate livrările şi achiziţiile *

O săptămână mai tîrziu, pe 15 aprilie, este termenul până la care societăţile comerciale trebuie să depună la fisc „Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri“ – Formularul 390 VIES. Cei care trebuie să completeze şi să depună acest formular sunt persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat în luna martie 2011 livrări şi/sau achiziţii intracomunitare, prestări şi/sau achiziţii de servicii intracomunitare prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, precum şi livrări şi achiziţii în cadrul unei operaţiuni triunghiulare.

* Declaraţia 100 se depune până pe 25 aprilie *

Data de 25 aprilie, dar nu mai târziu de 26 aprilie, este limita până la care se poate depune Formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“ pentru obligaţiile de plată cu termen lunar, fiind obligatorie şi plata lor. Acelaşi termen este stabilit pentru depunerea formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ şi pentru plata impozitului pe profitul anual de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit, cu excepţia: contribuabililor care au definitivat până la 25 februarie închiderea exerciţiului financiar al anului 2010; organizaţiilor nonprofit; contribuabililor care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură. Aceeaşi dată de 25 aprilie este limita pentru depunerea formularului 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor“ pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabilii persoane juridice străine cu persoane fizice nerezidente; persoane fizice rezidente asociate cu persoane juridice române.

De asemenea, tot până pe 25 aprilie se poate depune şi Formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“ cu termen lunar şi pentru plata acestor obligaţii de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator; entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, venituri de natură salarială şi asimilate salariilor; plătitorii de venituri de natură profesională, altele decît cele salariale şi pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj; instituţii publice care calculează, reţin, plătesc şi după caz suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului.

* 25 aprilie termen pentru plata TVA *

25 aprilie este şi termenul pentru depunerea Formularului 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată“ de către plătitorii de TVA pentru care perioada fiscală este luna, dar şi pentru plata TVA-ului datorat; dar şi pentru depunerea Formularului 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată“ şi plata TVA-ului datorat de către persoane neînregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 Cod Fiscal, dar care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA pentru: achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile pentru care s-a depăşit plafonul anual de 10.000 euro (persoana trebuie să fie înregistrată special ca plătitoare de TVA conform art. 1531 Cod Fiscal); achiziţii de mijloace de transport noi şi produse accizabile (persoana care efectuează astfel de achiziţii nu are obligaţia să se înregistreze special ca plătitoare de TVA conform art. 1531 Cod fiscal); achiziţii de servicii care au locul taxării în România conform art. 133 alin. (2) din Codul Fiscal, de la furnizori din afara României, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 150 alin. (2) Cod Fiscal; achiziţii de bunuri care ies din regimurile/situaţiile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) şi d) din Codul Ffiscal cu excepţia cazului în care are loc un import sau o achiziţie intracomunitară de bunuri, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 150 alin. (5) Cod Fiscal; achiziţii de bunuri şi servicii efectuate de persoanele obligate la plata TVA conform art. 150 alin. (3) şi (6) Cod Fiscal; achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, efectuate de persoanele înregistrate ca plătitoare de TVA, conform art. 1531 din Codul Fiscal, pentru care se datorează taxa pe valoarea adăugată în România dacă achiziţiile au avut loc în luna martie 2011.

Atenţie! Persoanele înregistrate normal ca plătitori de TVA conform art. 153 Cod Fiscal NU DEPUN formularul 301, ci formularul 300!

Aceeaşi dată de 25 aprilie este şi data limită pentru depunerea formularului 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată“. Acest formular trebuie depus de către persoanele impozabile care sunt beneficiare ale transferurilor de active prevăzute la art. 128 alin. (7), care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 şi nu se vor înregistra în scopuri de TVA ca urmare a transferului.

* Situaţiile financiare ale anului 2010 trebuie depuse până pe 30 aprilie *

Ultima zi a acestei luni, dar nu mai tîrziu de 2 mai, este ultima zi pentru depunerea situaţiilor financiare aferente anului 2010 de către persoanele juridice fără scop patrimonial şi societăţile cooperatiste. Formatul electronic se obţine prin folosirea programului elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, fiind pus la dispoziţia contribuabililor în mod gratuit de unităţile fiscale, sau poate fi descărcat de pe serverul de web al MFP la adresa www.mfinante.ro/ANAF-Programe utile/ Situaţii financiare. Aceeaşi dată de 30 aprilie este limita până la care plătitorii de accize trebuie să depună Formularul 120 „Decont privind accizele“ şi să plătească respectivele obligaţii, iar plătitorii de impozit la ţiţeiul din producţia internă trebuie să depună Formularul 130 „Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă“ şi să plătească aceste obligaţii.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.