Completarea şi depunerea declaraţiei 205

* Direcţia Generală a Finanţelor Publice aminteşte contribuabililor braşoveni că ultima zi a lunii, 29 februarie, este termenul de depunere a declaraţiei 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi cîştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit“, pentru declararea veniturilor realizate începînd cu 1 ianuarie 2011 *

Declaraţia 205 trebuie depusă de către plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din vînzarea bunurilor în regim de consignaţie, din veniturile obţinute în baza unui contract de agent, din veniturile obţinute în baza unui contract de comision sau mandat comercial, din activităţi de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, din activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere, din venituri sub forma cîştigurilor din operaţiuni de vînzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, din cîştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decît părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, venituri din dividende, din dobînzi, din cîştiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăţilor închise şi a părţilor sociale, din lichidarea persoanei juridice, din premii şi jocuri de noroc, din pensii, din activităţi agricole şi din alte surse. Plătitorii acestor venituri au obligaţia calculării şi reţinerii la sursă a impozitului datorat, precum şi a virării acestui impozit la bugetul de stat. Declaraţia se depune în format electronic, pe suport magnetic sau optic. Suportul magnetic sau optic va fi însoţit de situaţia centralizatoare prevăzută la secţiunea II „Date recapitulative“ în format hîrtie, semnată şi ştampilată. Aceasta se completează prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date prevăzută în anexa nr. 3 „Instrucţiuni pentru transmiterea pe cale electronică a formularul 205“. Dacă, după depunerea declaraţiei, se constată erori, se depune declaraţie rectificativă, bifînd căsuţă corespunzătoare din declaraţie. Declaraţia rectificativă va cuprinde, pe tipuri de venit NUMAI poziţiile corectate, declarate eronat în declaraţia iniţială sau poziţiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declaraţia iniţială. Nerespectarea obligaţiei de depunere a declaraţiei informative reprezintă contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.