Concurs la IPJ Vrancea pentru postul de inspector șef adjunct!

* Pe 22 decembrie, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, se va desfășura concursul pentru postul de adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea * Și-au depus dosarele pentru participarea la concurs comisarul șef Cătălin STEGĂRESCU, actualul împuternicit pe funcție, comisarul șef Daniel FĂTU și comisarul șef Cristi MANTA * Echipa de conducere a IPJ Vrancea este coordonată de inspectorul șef Remus Gherasim NICA iar unul dintre adjuncții săi este comisarul șef de poliție Daniel Cornel TULBURE *

Dosarele de candidatură au putut fi depuse până la data de 21 noiembrie iar testarea psihologică este prevăzută a avea loc în data de 5 decembrie. Proba finală, ce constă într-un interviu structurat pe subiecte profesionale, potrivit prevederilor art. 26 din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI, se va desfășura la data de 22 decembrie. Rezultatul final, după eventualele contestații, va fi afișat în perioada 23 – 28.12.2022.

Mai jos puteți citi anunțul pentru testarea psihologică:

ANUNȚ privind evaluarea psihologică a candidaților înscriși la concursul organizat la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al șefului inspectoratului de poliție județean II din Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea.

A  N  U  N  Ţ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

            În atenția candidaților înscriși la concursul organizat la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al șefului inspectoratului de poliție județean II din Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea.

Vă aducem la cunoștință faptul că evaluarea psihologică se va susţine în data de 05.12.2022, ora 8:15 la sediul Centrului de Psihosociologie din Bucureşti, Şoseaua Olteniţei nr. 158-160, sector 4.

Candidaţii se vor prezenta la data şi ora stabilită și vor avea asupra lor documentul de identitate valabil (C.I./paşaport) şi pix de culoare albastră.

Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine vor fi primite la Direcţia Management Resurse Umane în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă de către candidați a rezultatului, urmând a fi înaintate, de îndată, Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne în vederea soluționării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

Candidaţii pentru care a fost emis un aviz psihologic (apt/inapt), aflat în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care au susţinut-o pentru acelaşi scop, respectiv în cadrul altor proceduri de concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere, nu pot participa la o nouă evaluare, potrivit prevederilor incidente.

Pentru aceştia se va solicita, Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, verificarea în baza de date şi emiterea unui duplicat al avizului valabil, care va fi valorificat în procedura de concurs, la validarea candidaturilor.

https://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-privind-evaluarea-psihologica-a-candidatilor-inscrisi-la-concursul-organizat-la-nivelul-inspectoratului-general-al-politiei-romane-pentru-ocuparea-functiei-vacante-de-adjunct-al-sefului-inspectoratului-de-politie-judetean-ii-din-inspectoratul-de-politie-judetean-vrancea

Anunțul inițial este mai jos:

ANUNȚ privind ocuparea funcţiei de adjunct al șefului inspectoratului de poliție județean II din Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, prevăzută la poziţia 3 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

A  N  U  N  Ţ

 În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

C  O  N  C  U  R  S :

Pentru ocuparea funcţiei de adjunct al șefului inspectoratului de poliție județean II din Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, prevăzută la poziţia 3 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

 1. Să fie ofițeri de poliție, cu următoarea pregătire de bază:
 • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  1.  
  2.  
 • să aibă pregătirea de specialitate:

– cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile/specializările sau conexe acestora: matematică și științe ale naturii, informatică, științe juridice, științe sociale și politice, științe economice, științe umaniste, științe inginerești, științe militare, informații și ordine publică sau management;

sau

– studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip ”Bologna” într-unul din domeniile/specializările sau conexe acestora: matematică și științe ale naturii, informatică, științe juridice, științe sociale și politice, științe economice, științe umaniste, științe inginerești, științe militare, informații și ordine publică;

sau

– studii universitare de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din domeniile universitare de masterat: matematică, informatică, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică și telecomunicații, ingineria transporturilor, calculatoare și tehnologia informației, ingineria sistemelor, inginerie mecanică, inginerie industrială, științe inginerești aplicate, mecatronică și robotică, ingineria materialelor, inginerie și management, inginerie de armament, rachete și muniții, drept, științe administrative, științe ale comunicării, sociologie, relații internaționale și studii europene, științe politice, informații și securitate națională, ordine publică și siguranță națională, științe militare, administrarea afacerilor, cibernetică și statistică, informatică economică, contabilitate, economie, finanțe, marketing, economie și afaceri internaționale, psihologie, științe ale educației sau management;

 1. să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 2. să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie;
 3. să aibă vechime în muncă/din care în structuri de ordine publică, apărare și siguranță națională: 7 ani/5 ani;
 4. să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 5. să aibă cel puţin 3 ani vechime în funcţii de conducere;
 6. să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 7. să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 8. să dețină/să obțină certificat de securitate/autorizație de acces la informații clasificate, clasa ”secret de stat”, nivel ”strict secret”;
 9. să dețină/să obțină avizul pentru numirea în structurile poliției judiciare.

Dosarele de recrutare vor fi depuse, până la data de 21.11.2022, ora 16.00 (inclusiv în zilele nelucrătoare), exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil), la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Management Resurse Umane concursuriconducere@politiaromana.ro și vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, astfel:

 1. cerere de înscriere (Anexa 1);
 2. curriculum vitae, model Europass, Anexa nr. 9 la Dispoziția directorului general al DGMRU nr. II/1620/2015;
 3. copii ale actului de identitate;
 4. copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;
 5. adeverință care conține rezultatul ultimului examen de bilanț, eliberată de medicul de unitate, potrivit Anexei nr. 2 din Dispoziția Comună a Direcției Medicale nr. 963164 din 15.03.2022 și a Direcției Generale Management Resurse Umane nr. 327674 din 15.03.2022;
 6. declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (Anexa 2);
 7. adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unității de provenienţă, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 7 și 8 din prezentul anunț.

Candidatul declarat „admis” va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea copiilor.

Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile de certificare nu se mai realizează.

În situația în care candidatul declarat „admis” nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat „admis” la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit actelor normative incidente.

Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza evaluarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea evaluării psihologice.

Lista candidaților declarați „apt” psihologic se va posta pe pagina de Internet a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Candidații declarați „inapt” psihologic vor fi informați prin e-mail și nu vor putea participa la concurs.

Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, potrivit prevederilor art. 26 din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI, care se înregistrează audio și/sau video și se va desfășura la sediul Inspectoratului General al Poliției Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, în data de 22.12.2022, după următorul grafic:

 • instructajul candidaților: ora 14.00;
 • desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: ora 14.15;
 • afișarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat;
 • afișarea rezultatelor: după ora 16.00 (în raport de numărul candidaților);
 • perioada limită de depunere a eventualelor contestații (în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, respectiv 23.12.2022);
 • soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la această activitate se va realiza în perioada 27-28.12.2022;
 • afișarea tabelului cu rezultatele finale se va realiza în perioada 23-28.12.2022, în funcție de existența/inexistența unor eventuale contestații.

            Evaluarea probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.

            Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00.

            Candidații sunt declarați „admis” în ordinea descrescătoare a notelor obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale. În situația în care mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obținute la concurs și se aduc la cunoștință prin afișare la sediul Inspectoratului General al Poliției Române și prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, ce va fi depusă în format electronic (semnată și scanată în format electronic needitabil) la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Management Resurse Umane  concursuriconducere@politiaromana.ro.

Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare la sediul Inspectoratului General al Poliției Române și se postează pe pagina de Internet a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Nota acordată după soluționarea contestației la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului și ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în prezentul anunț de concurs

Fișa postului poate fi consultată, la cerere, de către candidați, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, din strada Mihai-Vodă nr. 6, sector 5, municipiul București, tel. int. 26150.

Relații suplimentare privind condițiile de participare sau documentele necesare se pot obține de la Direcția Management Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, la tel. int. 26150, în zilele lucrătoare.  

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afișa în timp util pe pagina de internet a Inspectoratului General al Poliției Române, www.politiaromana.ro

Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului.

Tematica și bibliografia fac parte integrantă din prezentul anunț.

https://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-privind-ocuparea-functiei-de-adjunct-al-sefului-inspectoratului-de-politie-judetean-ii-din-inspectoratul-de-politie-judetean-vrancea-prevazuta-la-pozitia-3-din-statul-de-organizare-al-unitatii-cu-recrutare-din-sursa-interna

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.