ITM Vrancea: Activitatea de control în domeniul relaţiilor de muncă

* Inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii de Muncă au verificat în perioada 01.01. – 31.12.2022 – 1334 angajatori * Numarul total al salariaţilor angajatorilor controlaţi este de 36694 din care 19024 femei şi 241tineri cu varsta sub 18 ani *

Pentru nerespectări ale legislaţiei referitoare la relaţiile de muncă au fost sancţionaţi contravenţional 277 angajatori, fiind aplicat un numar de 388 sancţiuni, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 931200 lei. Pentru 41 angajatori, la care au fost identificate lucrând fără forme legale 58  persoane, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 760000 lei. Acţiunile de control au fost orientate şi spre angajatorii despre care, din scrisori, sesizări, audienţe, s-au primit semnale de încălcari ale legislaţiei referitoare la relaţiile de muncă.

Pentru remedierea neconformităţilor constatate au fost dispuse 1762 măsuri, 1750 fiind aduse la îndeplinire întocmai şi la termenele stabilite. Neindeplinirea celor 12 măsuri dispuse se datorează faptului că termenul de realizare nu a ajuns la scadenţă .  

Dificultăţile întâmpinate de inspectorii de muncă în activitatea de control ce conduc la creşterea duratei de timp alocate controlului sau chiar la imposibilitatea finalizării prin încheierea procesului verbal de control (act bilateral) sunt:

 • Necomunicarea la Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea a modificărilor actelor constitutive ale angajatorilor ( schimbări de sedii, înfiinţari de puncte de lucru, nefuncţionarea în sediile declarate, etc.) ;
 • Nepăstrarea documentelor necesare efectuării controlului la punctele de lucru şi nici la sediu – motivându-se că acestea se afla la contabili, fie la domiciliul angajatorului;
 • Dispunerea procedurilor de lichidare, faliment, reorganizarea judiciară, fără ca Judecătorii Sindici sau lichidatorii să decidă asupra situaţiei contractelor individuale de muncă, conform prevederilor legale;
 • Neprezentarea angajatorilor sau a reprezentanţilor legali ai acestora conform inştiinţărilor înmânate persoanelor găsite în activitate în momentul verificărilor în teren facute de inspectorii de muncă, fapte ce întârzie finalizarea actelor de control;

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII DE SOLUTIONARE A PETITIILOR

In perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 la Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea au fost inregistrate un numar de 364 sesizări, plângeri şi petiţii de la cetăţeni sau instituţii publice .

Cele 364 de petitii au fost repartizate spre solutionare compartimentelor de specialitate astfel :

 • 8 petitții Compartimentului Securitate si Sanatate in Munca ;
 • 170 petitii Compartimentului Control  Relatii de Munca ;
 • 180 petiții ambelor compartimente de control ;
 •  6 petitii altor compartimente .

Principalele probleme sesizate au vizat următoarele:

 • neplata drepturilor salariale la termenele stabilite;
 • prestarea muncii fără forme legale de angajare;
 • neacordarea drepturilor salariale pentru timpul efectiv lucrat, neplata orelor suplimentare, a orelor lucrate pe timpul nopţii;
 • neacordarea concediului de odihnă precum şi neachitarea drepturilor salariale aferente concediului de odihnă neefectuat;
 • neeliberarea adeverinţei de angajat/salariu;
 • neeliberarea deciziei de încetare a contractului individual de muncă;
 • concedieri abuzive;
 • necomunicare accidente de muncă ;
 • schimbarea locului de muncă;
 • nerespectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă.

          Aceste petitii au fost solutionate in termenul legal de 30 de zile, in urma unor procese verbale de control intocmite  de catre Compartimentul Control Relatii de Munca. Lunar s-a întocmit şi transmis în termen, raportarea către Inspecţia Muncii cu privire la situaţia sesizărilor precum şi numărul celor rezolvate sau aflate în curs de soluţionare.

In îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Inspectoratul  colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte institutii de specialitate ale statului, cu organizaţii neguvernamentale, cu parteneri sociali, cu mass-media şi cu cetăţenii putând furniza la cererea  acestora, date şi informaţii, în limitele sale de competenţă potrivit prevederilor legale.

La nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Vrancea s-a implementat si se aplica prevederile Legii 62/2011 a dialogului social, republicata.

În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 au fost înregistrate 96 de contracte colective de muncă, din care :

 • 91 de contracte colective de munca pentru unității cu capital privat ;

–   4 contracte colective de munca pentru societati comerciale, companii  si societati nationale, regii autonome cu capital de stat, unitati bugetare ;

si 4 acte aditionale, din care :

1 act aditional pentru societati comerciale, companii  si societati nationale, regii autonome cu capital de stat, unitati bugetare ;

3 act aditional pentru alte categorii de unitati ;

De la începutul anului 2022 în evidența inspectoratului au incetat 65 de contracte colective de munca, din care 5 contracte pentru unitati bugetare, 60 contracte pentru unitati cu capital privat, sau mixt.

In evidenta Inspectoratului Teritorial de Munca Vrancea la data de 31.12.2022 sunt 150 de contracte colective de muncă active, dupa cum urmează:

–  10 contracte colective de munca active inregistrate pentru societati comerciale, companii  si societati nationale, regii autonome cu capital de stat, unitati bugetare ;

137 contracte colective de munca pentru unitati cu capital privat ;

–    3 contracte colective de munca pentru alte categorii de unitati .

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.