Modificări în legislaţia impozitului pe venit începând cu 1 ianuarie!!!

Referitor la o serie de modificări în materia impozitului pe venit ce intervin cu începere de la 1 ianuarie 2014 în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi transmite următoarele:

Prin OUG nr. 102 din 14 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 703/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, s-au introdus o serie de modificări Titlului III „Impozitul pe venit”, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2014, în ceea ce priveşte:
 Deductibilitatea contribuţiilor la schemele de pensii facultative
Astfel, se va acorda deductibilitate pentru contribuţiile efectuate în numele angajaţilor la fondurile de pensii facultative, în limita echivalentului în lei a 400 euro pentru fiecare participant, într-un an fiscal şi pentru schemele de pensii facultative calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate catre entităţi autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene, sau aparţinând Spaţiului Economic European;
 Deducerea contribuţiilor sociale obligatorii pentru veniturile din salarii
S-a aprobat deducerea din venitul brut din salarii a contribuţiilor sociale obligatorii, datorate în România sau cu respectarea prevederilor Uniunii Europene sau ale convenţiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate sociala în care România este parte;
 Simplificarea tratamentului fiscal pentru veniturile obţinute din arendare
Începând cu ianuarie 2014 se abrogă prevederea prin care contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din arendă în sistem real. Impozitul pe venitul din arendă se va calcula doar prin reținerea la sursă de către plătitorii de venit la momentul plății venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final. În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor județene. În cazul în care preţurile medii ale produselor agricole au fost modificate în cursul anului fiscal de realizare a venitului, noile preţuri pentru evaluarea în lei a veniturilor din arendă exprimate în natură, pentru determinarea bazei impozabile, se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare comunicării acestora către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice;
 Deducerea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor
Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate, se vor deduce din veniturile realizate anual din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă determinarea venitului net se efectuează în sistem real, pe bază de norme de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare;
 Neimpozitarea culturilor pentru producţia de masă verde
Cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde, destinate furajării animalelor, deţinute de contribuabili (persoane fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică) pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a veniturilor neimpozabile în limitele stabilite, nu va genera venit impozabil;
 Venituri din premii
Potrivit noilor modificări, sunt venituri neimpozabile următoarele: materiale publicitare, pliante, mostre, puncte bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor;
 Termenul scadent de plată al obligaţiilor stabilite în urma verificărilor de către organele de inspecţie fiscală
S-a introdus o nouă prevedere privind termenul scadent al obligaţiei de plată stabilită în urma verificarilor de către organele de inspecţie fiscală, pentru nedepunerea declaraţiei de venit, respectiv termenul limită prevăzut pentru emiterea deciziilor anuale de impunere.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.