Finanţe – Declaraţia 390

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor, persoane impozabile, înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 şi 153 indice 1 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care au efectuat livrări intracomunitare scutite de taxă, achiziţii intracomunitare de bunuri, livrări de bunuri în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, precum şi prestări/achiziţii intracomunitare de servicii, că lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice au obligaţia completării şi depunerii la organele fiscale competente a Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare, formular 390 VIES.

Declaraţia recapitulativă se depune, în format electronic, la registratura organului fiscal competent, la poştă, prin scrisoare recomandată sau prin completare pe pagina de websiteul ANAF, prin Sistemului Electronic Naţional (SEN). Formatul electronic, depus pe suport electronic va fi însoţit, obligatoriu, de formularul editat cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform legii.

Contribuabilii care deţin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe websiteul ANAF.

Contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora au obligaţia depunerii Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare, formular 390 VIES, numai prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul SEN.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia persoanelor impozabile, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de pe websiteul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice, categoria Descărcare declaraţii.

Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular. In declaraţia rectificativă se rectifică tranzacţii declarate în orice perioadă de raportare anterioară şi se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

Se completează câte o declaraţie rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

Nedepunerea la termenele legale sau depunerea de declaraţii recapitulative cu sume incorecte ori incomplete se sancţionează cu amendă:

–  de la 1.000 la 5.000 lei în cazul nedepunerii declaraţiei recapitulative la termenele legale;

– de la 500 la 1.500 lei în cazul depunerii declaraţiei recapitulative cu date incorecte ori incomplete.

Nu se sancţionează contravenţional persoanele care corectează declaraţia recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative, dacă depunerea declaraţiei recapitulative cu sume incorecte ori incomplete nu a fost constatată de organul fiscal anterior corectării.

Nu se sancţionează contravenţional persoanele care corectează declaraţiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora.

Nu se sancţionează contravenţional persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declaraţiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

În cazul aplicării sancţiunii amenzii, contravenientul are posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională.

Compartiment de presă/relaţii publice al DGFP Vrancea.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.